TDM over Ethernet

برای انتقال E1 به روی بستری که پروتکول IP را شامل میشود و همینطور استفاده از شبکه های بیسیم جهت انتقال E1 از این تکنولوژی استفاده میشود.

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود