نماینده شرکت SEH در ایران

نماینده انحصاری RadWave

سازمان تنظیم مقرارات رادیویی

نظام صنفی رایانه استان تهران