نماینده شرکت SEH در ایران

سازمان تنظیم مقرارات رادیویی

نظام صنفی رایانه استان تهران