•  جهت استفاده از قفل سخت افزاری در شبکه
 •  ایده آل برای اتصال دستگاه های USB بر روی شبکه در محیط های مجازی مانند VMware.hyperV
 •  دسترسی و نظارت بر USB و دستگاه های سریال بیش از یک ارتباط
 • دسترسی و نظارت بر USB و دستگاه در شبکهTCP / IP
 • ایجاد سیستم های افزونگی و افزایش امنیت
 • صرفه جویی در وقت و هزینه های: دانگل USB از سرقت، ساییدگی و پارگی و آسیب در امان هستند
 • کاهش پشتیبانی  IT , عملیات ساده
 • USB over IP
 • USB Server
 • USB Over Ethernet
 • USB Over Network

 • توضیحات