پشتیبانی و نگهداری شبکه های رادیویی

 از مجموعه سرویسهای کلیدی و از جمله نقاط قوت شرکت کاوش بسامد  در اختیار داشتن تیمی توانمند متشکل از مهندسین و کارشناسان مجرب در قالب واحد پشتیبانی و نگهداری است.فی الواقع کاوش بسامد پس از اجرای هر پروژه نیز برای کارفرمایان خود بستر خدماتی «پشتیبانی و نگهداری» را پیشنهاد نموده و همواره واحد پشتیبانی را بگونه ای آماده می سازد تا بتواند پاسخگوی نیاز تمامی پروژه ها باشند. بعبارت دیگر مشتریان کاوش بسامد در هیچ زمانی تنها نخواهند بود. خدمات پشتیبانی و نگهداری می تواند با اعزام متخصصین مقیم در محل کارفرما و یا بصورت On-Call با شرایط و حساسیتهای متفاوت بسته به نیاز کارفرما آماده و تقدیم گردد. این خدمات شامل پشتیبانی از انواع شبکه های بی سیم برنامه ریزی و آماده شده است:

– Broadband Wireless Access Networks

– Broadband Wireless Backhauling

– Microwave TDM Backhauling

– Wireless WAN/MAN

– Wireless LAN